Gratis levering vanaf 15€ aan aankopen!

Algemene verkoopvoorwaarden

INLEIDING

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen het bedrijf VIDEO HOME SHOPPING , Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 20.000 euro - Rue des Frères Lumière - 59160 LOMME - RCS LILLE 492 691 431 hierna genoemd " VIDEO HOME SHOPPING " en consumenten die een aankoop willen doen op de website www.compactorstore.nl en hierna de "klant" worden genoemd.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op klanten die geen handelaar zijn.

Op dit contract is de Franse wetgeving van toepassing en met name de regelgeving m.b.t. verkoop op afstand.

DE BESTELLING

Elke bestelling impliceert het volledig aanvaarden van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Elke bestelling wordt pas in behandeling genomen na acceptatie van de betaling.

VIDEO HOME SHOPPING verplicht zich om ontvangen bestellingen te voldoen binnen de beperking van de beschikbare voorraad.

Bij gebrek aan beschikbaarheid van het artikel, verbindt VIDEO HOME SHOPPING zich ertoe de klant op de hoogte te stellen op de gewenste wijze.

De klant kan dan de bestelling annuleren en de zo nodig reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

In het geval dat het product meer dan 30 dagen niet beschikbaar is of de voorraad definitief uitgeput is, kan VIDEO HOME SHOPPING het niet-beschikbare artikel vervangen door een ander, met vergelijkbare kenmerken en van gelijkwaardige of hogere kwaliteit tegen een gelijke prijs of goedkoper. Als de klant echter niet tevreden is, kan hij het artikel retourneren en de reeds betaalde bedragen terugkrijgen.
VIDEO HOME SHOPPING behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of af te wijzen van klanten waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

De aanvaarding en bevestiging van de bestelling wordt gedaan door het invoeren van gegevens op opeenvolgende schermen-pagina's. De ingevoerde gegevens verschijnen op een overzichtscherm onder expliciete vermelding van de vaste verbintenis van de koper. Bestellingen worden per e-mail bevestigd onder vermelding van de identiteit en gegevens van het VIDEO HOME SHOPPING bedrijf inclusief e-mailadres waar de koper zijn claim kan indienen. De bevestigingsmail bevat het kenmerk van het goed, de prijs inclusief BTW ...DE LEVERING

Leveringswijze:

De producten worden verzonden naar het afleveradres dat is opgegeven tijdens het bestelproces op voorwaarde dat dit adres binnen het geautoriseerde bezorggebied valt en staat weergegeven in het te koop aangeboden artikel.

De klant kan kiezen uit levering:
- thuis
- op een ander adres dan het factuuradres

In geval van een fout in de contactgegevens van de klant, kan VIDEO HOME SHOPPING niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet kunnen leveren van bestelde artikel(en).

Levertijden:

VIDEO HOME SHOPPING streeft ernaar zo snel mogelijk te leveren. Bij betaling per cheque geldt een levertijd gerekend vanaf de datum van ontvangst van de cheque.

Ter indicatie: de gemiddelde levertijd voor beschikbare artikelen is van 8 tot 15 dagen voor levering aan huis in continentaal Frankrijk, Corsica en Monaco.

Om uw huidige bestelling te volgen, kunt u online de bezorgstatus van uw bestellingen raadplegen of contact opnemen met de Klantenservice in de rubriek "Contact opnemen".

PRIJZEN

Getoonde prijzen zijn in euro's en inclusief belasting, exclusief verzendkosten, die ten laste van de klant komen of gratis zijn voor Mondial Relay vanaf 60 euro inclusief BTW. Wijzigingen in de BTW tarieven worden automatisch doorberekend in de prijzen van de artikelen, op de in het uitvoeringsbesluit vastgestelde datum.
De standaard vrachtkosten worden eenmaal per bestelling in rekening gebracht.

BETAALWIJZEN

De volledige betaling moet bij het bestellen worden voldaan. De betaalde bedragen kunnen nooit worden beschouwd als aanbetalingen of voorschot.

De klant heeft de keuze om zijn bestelling te betalen: hetzij met een bankpas/creditkaart. De klant vermeldt het nummer op de voorkant van de kaart, de vervaldatum van zijn kaart, het cryptogram op de achterkant van zijn kaart (de laatste 3 cijfers) en de naam van de kaarthouder. Opgave door de klant van het kaartnummer houdt de machtiging in voor VIDEO HOME SHOPPING om geld af te schrijven voor het bedrag van de bestelde artikelen. Of per ingevulde cheque te betalen aan VIDEO HOME SHOPPING . De klant dient op de achterkant van de cheque het ordernummer, zijn naam en adres te vermelden. Geen enkele verzending onder rembours wordt geaccepteerd, ongeacht de reden.

VIDEO HOME SHOPPING behoudt het eigendom van het artikel tot de volledige betaling door de klant.
Nieuwe bestellingen kunnen uitsluitend worden voldaan als de klant de verschuldigde bedragen voor eerdere bestellingen volledig heeft betaald.
Dankzij het SSL-coderingsprotocol zijn transacties en online betalingen volledig gecodeerd, vertrouwelijkheid en veiligheid zijn zo verzekerd.

GARANTIE

De 'niet-tevreden-geld-terug-garantie'
De klant heeft, indien hij niet tevreden is, 14 werkdagen vanaf de ontvangst van het artikel om het artikel te retourneren en terugbetaling van de reeds betaalde bedragen te ontvangen.
Het artikel moet in nieuwe staat worden teruggestuurd, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur naar VIDEO HOME SHOPPING .
Artikelen die onvolledig, kapot, beschadigd of gebruikt of vies zijn, kunnen niet worden geretourneerd.
Het geretourneerde artikel wordt binnen maximaal 30 dagen na ontvangst door VIDEO HOME SHOPPING terugbetaald aan de klant.
De terugbetaling zal geschieden per cheque, betaalbaar aan de klant die de bestelling heeft gedaan en verzonden naar het factuuradres.

het geleverde goed voldoet niet
Ingeval de geleverde goederen niet voldoen aan de bestelling (de bevestigingsmail is het bewijs), verbindt VIDEO HOME SHOPPING zich ertoe om een oplossing te bieden of het artikel te vergoeden (verzendkosten inbegrepen). Wij verzoeken u om binnen een maand na ontvangst van het pakket een e-mail of fax naar de VIDEO HOME SHOPPING klantenservice te sturen om ons over de fout te informeren.
Schade tijdens transport
Ontvangst van het pakket: u dient een pakket alleen te accepteren als de buitenverpakking geen tekenen van botsingen of lekkage vertoont. VIDEO HOME SHOPPING raadt u aan het pakket te openen en de artikelen te controleren voordat u tekent voor ontvangst bij de bezorger Chronopost. Als dit niet mogelijk is, wordt u verzocht om met voorbehoud melding te maken over de goede staat van de goederen en op de leveringsbon te vermelden: '' onder voorbehoud van controle van de goederen gezien de slechte staat van het pakket (beschrijf de beschadiging). '' VIDEO HOME SHOPPING en zijn partner Chronopost zijn verantwoordelijk voor de transportrisico's en vergoeden u onder voorwaarde dat het pakket naar het Chronopost kantoor in uw woonplaats wordt teruggestuurd met vermelding van de reden van de klacht, en een kopie van de klacht per post of e-mail wordt verzonden naar VIDEO HOME SHOPPING .


Klantenservice
Als het product dat u hebt ontvangen een fabricagefout vertoont, dient u VIDEO HOME SHOPPING zo snel mogelijk per e-mail of fax te informeren. U dient de goederen dan binnen een korte tijd per post te retourneren en het afleveringsbewijs en eventuele douanedocumenten bij te voegen. Het defecte artikel wordt dan omgeruild (afhankelijk van beschikbaarheid).
Als het product niet beschikbaar is, en alleen in dit geval, vergoedt VIDEO HOME SHOPPING u het volledig betaalde bedrag en dit binnen een maximale periode van 30 dagen. VIDEO HOME SHOPPING accepteert geen artikelen retour na meer dan 30 dagen na levering.

Het artikel moet in nieuwe staat worden teruggestuurd, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur naar VIDEO HOME SHOPPING .
Artikelen die onvolledig zijn geretourneerd, kapot, beschadigd, gebruikt of vuil zijn, kunnen niet worden geretourneerd.
Het geretourneerde artikel wordt binnen maximaal 30 dagen na ontvangst door VIDEO HOME SHOPPING terugbetaald aan de klant.
De terugbetaling zal geschieden per cheque, betaalbaar aan de klant die de bestelling heeft gedaan en verzonden naar het factuuradres.

Alle door VIDEO HOME SHOPPING verkochte artikelen hebben een maand garantie vanaf de datum die wordt vermeld op de factuur die naar de klant wordt verzonden; In het geval dat een product tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn, wordt de klant verzocht om contact op te nemen met de Klantenservice, die de klant zal informeren over de vastgestelde procedure om zijn artikel te retourneren. Het artikel moet worden geretourneerd in de originele verpakking, vergezeld van de factuur en een brief waarin het vastgestelde defect wordt beschreven.

Als een artikel defect is, worden de verzendkosten binnen 90 dagen na de datum van ontvangst van de bestelling of na de datum van uitgifte van het aankoopbewijs betaald door VIDEO HOME SHOPPING . Na deze periode zijn de kosten van het terugzenden voor rekening van de consument.

Risico's verbonden aan het retourneren van het gebrekkige product vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Na het onderzoeken van het artikel, behoudt VIDEO HOME SHOPPING zich het recht voor om het artikel te ruilen, te repareren of het te restitueren tegen de aankoopprijs. De uitwisseling of restitutie vindt binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel plaats door VIDEO HOME SHOPPING . Het gerepareerde of geruilde product wordt naar de klant verzonden op kosten van VIDEO HOME SHOPPING . Als het artikel langer dan 7 dagen niet beschikbaar is, wordt de oorspronkelijke duur van de standaard garantie verlengd met de downtime. De klant kan geen beroep doen op de standaard garantie indien het defect veroorzaakt is door: - normale slijtage van het artikel en/of onderdelen en/of accessoires waaruit het bestaat, - abnormaal gebruik en / of verkeerd gebruik - een gebrek aan onderhoud - een geval van overmacht - gebruik of installatie die niet in overeenstemming zijn met wat voorgeschreven is door de fabrikant. - commercieel of collectief gebruik - het gebruik van randapparatuur, accessoires of ongeschikte verbruiksonderdelen - reparaties die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet erkend zijn door VIDEO HOME SHOPPING en/of de fabrikant

Ongeacht de verleende standaard garantie blijft VIDEO HOME SHOPPING aansprakelijk bij een gebrek aan overeenstemming van de bestelde goederen en verborgen gebreken krachtens artikel 1641 en 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Overeenkomstig de Verordening nº 2005-136 van 17 februari 2005, worden bovengenoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek alsmede de artikelen van de Wet betreffende de garantie van consumptiegoederen opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden. PERSOONSGEGEVENS De persoonsgegevens die op de site www.compactorstore.nl worden verzameld zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling en, in het algemeen, voor het beheer van de handelsbetrekkingen tussen de VIDEO HOME SHOPPING en zijn klanten en zijn bestemd voor VIDEO HOME SHOPPING en haar externe partners. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978, hebben klanten het recht van toegang tot de hen betreffende persoonsgegevens en kunnen dit recht uitoefenen door de klantenservice ervan schriftelijk in kennis te stellen, onverminderd het recht dat de klant kan uitoefenen om zich te verzetten tegen bovengenoemde voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door VIDEO HOME SHOPPING alleen of in samenwerking met andere bedrijven en/of rechtstreeks door derden, overnemers van deze persoonsgegevens.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Frans recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Bij een geschil wordt uitsluitende bevoegdheid toegekend aan de bevoegde Franse rechtbank, onverminderd pluraliteit van verweerders en/of oproeping in vrijwaring, zelfs voor urgentieprocedures of procedures inzake beschermde maatregelen in verzoek of kort geding.

De verkoper is verplicht goederen te leveren die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn en is aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming ten tijde van de aflevering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat ontstaat tijdens de verpakking, montagevoorschriften of installatie indien deze deel uitmaken van de verkoopovereenkomst of onder diens verantwoordelijkheid werden uitgevoerd.

Article L211-5
Om conform de overeenkomst te zijn, dienen de goederen:
Geschikt te zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt en, indien van toepassing:
in overeenstemming te zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezitten van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of model heeft getoond;
te voldoen aan de eigenschapen die de consument redelijkerwijs kan verwachten gelet op de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger – met name in reclame of etikettering – publieke gedane mededelingen;
of de in een door de partijen onderlinge overeenkomst vastgestelde kenmerken te vertonen of geschikt te zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper heeft medegedeeld en welke de verkoper heeft aanvaard.

Article L211-12
Rechtsvorderingen voortvloeiend uit gebrek aan overeenstemming verjaren na 2 jaar te rekenen van het tijdstip van aflevering. REPRODUCTIE VAN ARTIKELEN 1641 EN 1648 AL 1 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK

Article 1641
De verkoper is aansprakelijk voor de garantie van verkochte goederen in geval van verborgen gebreken waardoor het goed ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of waardoor het in dergelijke kleine mate beantwoord aan het bestemde gebruik dat de consument het niet zou hebben gekocht, of er minder voor zou hebben betaald, indien hij ervan op de hoogte was geweest.

Article 1648
Rechtsvorderingen gebaseerd op ernstige tekortkomingen dienen binnen een termijn van 2 jaar worden ingesteld te rekenen vanaf het opmerken van het gebrek.PERSOONSGEGEVENS

VIDEO HOME SHOPPING, in de hoedanigheid als ‘voor verwerking verantwoordelijke’, verzamelt persoonsgegevens van haar klanten in hun bestand. VIDEO HOME SHOPPING behandelt deze gegevens overeenkomstig de Franse gegevensbeschermingswet, Loi Informatique et Libertés, nº 78-17 van 16 januari 1978, gewijzigd bij Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verwerking vindt plaats in het kader van het beheer van de behoeften van de klant aan producten en diensten.

In het kader van het beheer van persoonsgegevens en als de klant hier geen bezwaar tegen maakt mag VIDEO HOME SHOPPING gebruik maken van de verzamelde persoonsgegevens voor handelsbevordering en de klant inlichten over nieuwe aanbiedingen en diensten van zijn interesse. Marketing met elektronische middelen betreffende niet gelijksoortige producten en diensten als die eerder door de klant zijn besteld of door een derde partij is slechts toegestaan als de Klant van te voren toestemming heeft gegeven. Bovendien heeft de Klant de mogelijkheid om zich te laten plaatsen op een soort Robinson-lijst op de website http://www.bloctel.gouv.fr.

VIDEO HOME SHOPPING heeft een handvest opgesteld met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en vooruitzichten, te vinden op dit adres. De klant erkent kennis te hebben genomen van de voorwaarden van genoemd handvest betreffende bescherming van persoonsgegevens.

In het kader van het beheer van de behoeftes van de klant aan producten en diensten, kunnen persoonsgegevens worden verzameld, behandeld en overgedragen door VIDEO HOME SHOPPING aan subcontractanten en/of partners, inclusief buiten de Europese Unie, die enkel toegang hebben tot de gegevens met inachtneming van de wet- en regelgeving die van kracht is.

VIDEO HOME SHOPPING verbindt zich er bovendien toe om alle benodigde nuttige, organisatorische en technische maatregelen te nemen om een op het risico aangepast veiligheidsniveau te waarborgen, met name door invoering van maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen en, met name, te vermijden dat gegevens verkeerd worden weergegeven, beschadigd of dat onbevoegde derden toegang krijgen.

De klant heeft recht op toegang, op informatie over zijn gegevens in een gestructureerd en standaard formaat, op rechtzetting en vernietiging van zijn persoonsgegevens alsook recht op de beperking van de termijn en om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant kan zijn toestemming te allen tijden intrekken, wanneer deze de wettelijke basis vormt voor de gegevensbehandeling wat de rechtmatigheid van de verwerking op bais van de toestemming voor de intrekking onverlet laat. Ten slotte heeft de klant het recht om een voorstel te formuleren met betrekking tot de behandeling van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Dit recht kan per post worden uitgeoefend op het volgende adres: : VIDEO HOME SHOPPING – Rue des Frères Lumière – 59160 LOMME of per mail. De Klant dient bij zijn aanvraag een kopie van zijn identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) in te sluiten. De klant heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de het gebruik van zijn gegevens ter handelsbevordering door zicht te richten tot de klantenservice van VIDEO HOME SHOPPING op het volgende telefoonnummer: 03 20 00 79 51.

Door verder te gaan met uw navigatie op deze site, accepteert u het gebruik van cookies of andere tracers. Meer informatie gebruiksaanwijzing aannemen
Sluiten
Welkom

Meld u aan om vooraf onze privilege-aanbiedingen te ontvangen, deel te nemen aan onze privéverkopen en nieuwe collecties te ontdekken!
En ontvang bovendien voor elke aanmelding …

5aangeboden

op uw eerste bestelling van minimaal 30€!

E-mail*
Captcha